มหาประเทศ ๔ [มหาปเทสสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13562
อ่าน  4,620

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 431

   ๑๐. มหาปเทสสูตร  ว่าด้วยมหาประเทศ  ๔ [๑๘๐]   สมัยหนึ่ง    พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่   ณ  อานันทเจดีย์ใกล้โภคนคร ณ  ที่นั้นแล   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว   พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงมหาประเทศ  ๔  นี้  เธอทั้งหลายจงฟัง   จงใส่ใจให้ดี  เราจักกล่าว   ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ก็มหาประเทศ   ๔  เป็นไฉน ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   พึงกล่าวอย่างนี้ว่า   ดูก่อนอาวุโส  ข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาได้รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า   นี้เป็นธรรม   นี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายไม่พึงยินดี   ไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของภิกษุนั้น    ครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี   แล้วพึงเทียบเคียงในพระสูตร   พึงสอบสวนในพระวินัย   ถ้าเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย  บทและพยัญชนะเหล่านั้น    เทียบเคียงกันไม่ได้ในพระสูตร สอบสวนกันไม่ได้ในพระวินัย      ในข้อนี้พึงลงสันนิษฐานได้ว่า   นี้มิใช่คำของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้  ภิกษุนี้รับมาผิดแล้ว     เธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนี้เสียทีเดียว   

อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูก่อนอาวุโส   ข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมา   ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  นี้เป็นธรรม   นี้เป็นวินัย  นี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายไม่พึงยินดี   ไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของภิกษุนั้น     ครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้น ให้ดีแล้วเทียบเคียงในพระสูตร   สอบสวนในพระวินัย    ถ้าเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร  สอบสวนในพระวินัย   บทและพยัญชนะเหล่านั้น   เทียบเคียงกันได้ในพระสูตร    สอบสวนกันได้ในพระวินัย     ในข้อนี้พึงลงสันนิษฐานได้ว่านี้เป็นคำของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้    และภิกษุนี้รับมาดีแล้ว      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นมหาประเทศข้อที่  ๑  เธอทั้งหลายพึงทรงจำไว้.
 
 อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า    สงฆ์อยู่ในอาวาสชื่อโน้น      พร้อมทั้งพระเถระ พร้อมทั้งท่านที่เป็นประธาน    ข้าพเจ้าได้สดับมาได้รับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า  นี้เป็นธรรม    นี้เป็นวินัย    นี้เป็นคำสั่งสอนของ  พระศาสดา   ฯลฯ

อนึ่ง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    พึงกล่าวอย่างนี้ว่า   ภิกษุผู้เป็นพระเถระมากด้วยกันอยู่ในอาวาสชื่อโน้น     เป็นพหูสูต    ชำนาญในนิกาย    ทรงธรรมทรงวินัย  ทรงมาติกา   ข้าพเจ้าได้สดับมา   รับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้น... ข้าพเจ้าได้สดับมารับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่า   นี้เป็นธรรม  นี้เป็นวินัย  นี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา  ฯลฯ

    อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้     พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุผู้เป็นเถระรูปหนึ่งอยู่ในอาวาสชื่อโน้น    เป็นพหูสูต    ชำนาญในนิกาย    ทรงธรรม    ทรงวินัยทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมา   ได้รับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้น... ข้าพเจ้าได้สดับมา     ได้รับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า    นี้เป็นธรรม   นี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา  ฯลฯ
 บทว่า     มหาปเทเส   แปลว่า  โอกาสใหญ่หรือข้ออ้างใหญ่  อธิบายว่าเหตุใหญ่ที่กล่าวอ้างคนใหญ่ๆ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  


Tag  มหาปเทส
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 21 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 24 มิ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 11 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 17 ต.ค. 2561

กราบอนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ