ปฐวี ๔ อย่าง
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13561
อ่าน  744

 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 64

 ปฐวี  ๔  อย่าง

ในคำว่า  ปฐวึ  ปฐวิโตนั้น  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้  :-  ปฐวีมี  ๔อย่าง  คือ  ลักขณปฐวี  ๑  สสัมภารปฐวี  ๑  อารัมมณปฐวี  ๑  และสัมมติปฐวี  ๑. ในปฐวี  ๔  อย่างนั้น  ปฐวีธาตุที่ท่านกล่าวไว้ในประโยคเป็นต้นดูก่อนผู้มีอายุ  ก็ปฐวีธาตุภายในเป็นไฉน ?  ได้แก่สิ่งที่แข้นแข็ง(เป็นลักษณะ)  เฉพาะตนอยู่ในตัวมันเอง  ชื่อว่า  ลักขณปฐวี. ปฐวีธาตุที่ท่านกล่าวไว้ในประโยคเป็นต้นว่า  ภิกษุขุดเองก็ดี  ให้คนอื่นขุดก็ดี  ซึ่งแผ่นดิน  ดังนี้  ชื่อว่า  สสัมภารปฐวี. อนึ่ง  ปฐวีธาตุ  คือ  โกฏกาสะ  (ส่วน)  ๒๐  มีผม  เป็นต้นและวัตถุภายนอกมีเหล็กและโลหะ  เป็นตัน พร้อมทั้งคุณสมบัติมีสี  เป็นต้นรวมเรียกว่า  สสัมภารปฐวี.  ส่วนปฐวีธาตุ  มาในประโยคเป็นต้นว่า  คนหนึ่งรู้ชัดปฐวีกสิณ เรียกว่า  อารัมมณปฐวี.  บางท่านเรียกว่า  นิมิตตปฐวี. ปฐวีธาตุที่ว่า  บุคคลได้ฌานมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์  เกิดในเทวโลกย่อมได้นามว่า  ปฐวีเทวดา  ด้วยอำนาจปฐวีกสิณเป็นเหตุให้มา  (เกิด)นี้  พึงทราบว่า  สัมมติปฐวี.


Tag  ปฐวึ ลักขณปฐวี สสัมภารปฐวี สัมมติปฐวี อารัมมณปฐวี
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ