ปฏิปทาสายกลาง [ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13559
อ่าน  2,026

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑  หน้าที่ 44   
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนา

[๑๓]  ลำดับนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะพระปัญจวัคดีย์ว่า 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ที่สุด ๒ อย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือ.  การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย  เป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้าน  เป็นของปุถุชน  ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑. การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน  เป็นความลำบาก  ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทาสายกลาง  ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง  ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ   เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง  ทำดวงตาให้เกิด  ทำญาณให้เกิด  ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพานนั้น  เป็นไฉน ? ปฏิปทาสายกลางนั้น  ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แหละ  คือปัญญาอันเห็นชอบ ๑  ความดำริชอบ ๑  เจรจาชอบ ๑  การงานชอบ ๑  เลี้ยงชีวิตชอบ ๑พยายามชอบ ๑   ระลึกชอบ ๑  ตั้งจิตชอบ ๑. 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลายนั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด  ทำญาณได้เกิด  ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.


Tag  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บรรพชิตไม่ควรเสพ ปฏิปทาสายกลาง สายกลาง อริยมรรคมีองค์ ๘

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 20 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ