วิธีเจริญมรณสติ [วิสุทธิมรรคแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13553
อ่าน  3,478

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 3   

[วิธีเจริญมรณสติ]

     พระโยคาวจรผู้ใคร่จะเจริญมรณสตินั้น  พึงเป็นผู้ไปในที่ลับ(คน) เร้นอยู่  (ในเสนาสนะอันสมควร)  แล้วยังมนสิการให้เป็นไปโดยแยบคายว่า  "มรณํ   ภวิสฺสติ   ชีวิตินฺทฺริยํ   อุปจฺฉิชฺชิสฺสติความตายจักมี  ชีวิตินทรีย์จักขาด"  ดังนี้  หรือว่า  "มรณํ  มรณํตาย ตาย"   ดังนี้ก็ได้  เพราะเมื่อยังมนสิการให้เป็นไปโดยไม่แยบคายความโศกจะเกิดขึ้นในเพราะไประลึกถึงความตายของอิฏฐชน  (คนรัก)เข้า  ดุจความโศกเกิดแก่มารดาผู้ให้กำเนิดในเพราะไประลึกถึงความตายของบุตรที่รักเข้าฉะนั้น  ความปราโมชจะเกิดขึ้น  ในเพราะระลึกถึงความตายของอนิฏฐชน (คนเกลียด)  ดุจความบันเทิงใจเกิดขึ้นแก่คนที่มีเวรกันทั้งหลาย  ในเพราะระลึกถึงความตายของเวรีชน  (คนเป็นเวรกัน)  ฉะนั้น  ความสังเวชจะไม่เกิดขึ้นในเพราะระลึกถึงความตายของมัชฌัตตชน   (คนที่เป็นกลางๆ )  ดุจความสลดใจไม่เกิดขึ้นแก่สัปเหร่อ   ในเพราะเห็นซากคนตายฉะนั้น ความสะดุ้งกลัว  เกิดขึ้นแก่คนชาติขลาด     เพราะเห็นเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบ  (จะฟันเอา)   ฉะนั้นความเกิดขึ้นแห่งความโศกเป็นต้นนั้นทั้งหมดนั่น  ย่อมมีแก่บุคคลผู้ไร้สติ  และสังเวคะ  และญาณ  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรพึงดูสัตว์ที่ถูกฆ่าและที่ตาย   (เอง)  ในที่นั้น ๆ    แล้วคำนึงถึงความตายของพวกสัตว์ที่ตายซึ่ง  (มัน)  มีสมบัติ  (คือความพร้อมมูลต่าง ๆ )   ที่ตนเคยเห็นมา   ประกอบสติ  และสังเวคะ  และญาณเข้า  ยังมนสิการให้เป็นไปโดยนัยว่า  "มรณํ  ภวิสฺสติ  ความตายจักมี"  ดังนี้ เป็นต้นเถิดด้วยว่า  เมื่อ  (ยังมนสิการ)  ให้เป็นไปอย่างนั้น  จัดว่าให้เป็นไปโดยแยบคาย  หมายความว่าให้เป็นไปโดยอุบาย  (คือถูกทาง)  จริงอยู่สำหรับพระโยคาวจรลางท่าน  (ที่อินทรีย์กล้า)  ยังมนสิการให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นแหละ  นีวรณ์ทั้งหลายจะรำงับลง  สติอันมีความตายเป็นอารมณ์จะตั้งมั่น  กรรมฐานถึงอุปจารทีเดียวก็เป็นได้  [ผู้อินทรีย์อ่อนพึงระลึกโดยอาการ ๘]  แต่สำหรับพระโยคาวจรผู้ใด  ด้วยมนสิการเพียงเท่านี้  กรรมฐานยังไม่เป็น  (อย่างนั้น)  พระโยคาวจรผู้นั้น  พึงระลึกถึงความตายโดยอาการ๘  นี้  คือ  วธกปจฺจุปฏฺบานโต  โดยปรากฏดุจเพชฌฆาต  สมฺปตฺติวิปตฺติโต โดยวิบัติแห่งสมบัติ  อุปสํหรณโต  โดยเปรียบเทียบ  กายพหุสาธารณโต  โดยร่างกายเป็นสาธารณแก่สัตว์ และปัจจัยแห่งความตายมากชนิด  อายุทุพฺพลโต  โดยอายุเป็นของอ่อนแอ  อนิมิตฺตโต โดยชีวิตไม่มีนิมิต  อทฺธานปริจฺเฉทโต  โดยชีวิตมีกำหนดกาล  ขณปริตฺตโต  โดยชีวิตมีขณะสั้น

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในวิสุทธิมรรค


Tag  เจริญมรณสติ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ