ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ... พยัญชนะ.. [วิสุทธิมรรคแปล]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  11 ก.ย. 2552
หมายเลข  13508
อ่าน  2,078

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 289  

[เพราะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ... พยัญชนะ ...] 

     อนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อทรงแสดงธรรม ย่อมทรงประกาศคือทรงแสดงโดยนัยต่างๆ  ซึ่งศาสนพรหมจรรย์ และมรรคพรหมจรรย์อันใด  ศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์อันนั้น ชื่อว่า สาตฺถะ เพราะความถึงพร้อมแห่งอรรถ  ชื่อว่า สพฺยญฺชนะ  เพราะความถึงพร้อมแห่งพยัญชนะตามสมควร  ชื่อว่า  สาตฺถะ  เพราะประกอบพร้อมด้วยอรรถบท  ( บทแสดงอรรถ ๖ ) คือ สังกาสนะ ( แสดงความโดยสังเขป ) ปกาสนะ  ( เริ่มแสดงเป็นหัวข้อ ) วิวรณะ ( ขยายความ )  วิภชนะ ( จำแนกความ )  อุตตานีกรณะ ( ทำความให้ตื้น )  ปัญญัตติ ( แต่งความให้เข้าใจ )  ชื่อว่า สพฺยญฺชนะ  เพราะความถึงพร้อมแห่ง ( พยัญชนบท ๖ คือ )  อักขระ ( ตัวหนัง-สือ ) บท ( คำที่ประกอบวิภัติ )  พยัญชนะ ( พากย์ ) อาการ ( จำแนกพากย์ออกไป ) นิรุติ ( วิเคราะห์ศัพท์ ) นิเทศ ( ขยายนิรุติให้พิสดาร )  ชื่อว่า สาตฺถะ เพราะความเป็นคุณลึกโดยอรรถ และความเป็นคุณลึกโดยปฏิเวธ   ชื่อว่า สพฺยญฺชนะ เพราะความเป็นคุณลึกโดยธรรม และความเป็นคุณลึกโดยเทสนา  ชื่อว่า สาตฺถะ  เพราะเป็นวิสัยแห่งอัตถปฏิสัมภิทาและปฏิภาณ-ปฏิสัมภิทา ชื่อว่า  สพฺยญฺชนะ เพราะเป็นวิสัยแห่งธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุติปฏิสัมภิทา  ชื่อว่า   สาตฺถะ   เหตุเป็นคุณยังปริกขกชน  ( คนมีปัญญาสอบสวน ) ให้เลื่อมใส  เพราะเป็นปัณฑิตเวทนียธรรม  ( สำหรับคนฉลาดจะพึงรู้ได้ )  ชื่อว่า   สพฺยญฺชนะ   เหตุเป็นคุณยังโลกิยชน   ( คนทั่วๆ ไป )ให้เลื่อมใส เพราะเป็นสัทไธยธรรม ( ทำให้ศรัทธาเกิด ) ๑  ชื่อว่า   สาตฺถะ  เพราะมีอธิบายลึกซึ้ง   ชื่อว่า สพฺยญฺชนะ เพราะมีบทตื้น ๒


Tag  นิรุติปฏิสัมภิทา ปกาสนะ ปฏิสัมภิทา ประกาศพรหมจรรย์ ปัญญัตติ พยัญชนะ มรรคพรหมจรรย์ วิภชนะ ว

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ก.ย. 2552

[บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง] 

     ชื่อว่า บริบูรณ์สิ้นเชิง เพราะความเป็นธรรมเต็มเปี่ยมทั่วถึงโดยที่ไม่มีข้อที่จะต้องเติมเข้า ชื่อว่า  บริสุทธิ์ เพราะความเป็นธรรม หาโทษมิได้  โดยที่ไม่มีข้อที่จะต้องตัดออก 

[ความหมายอีกนัยหนึ่ง]

     อีกนัยหนึ่ง  ชื่อว่า   สาตฺถะ   เพราะมีประสบการณ์ในอธิคม ( ปฏิเวธ ) ด้วยปฏิบัติ    ชื่อว่า   สพฺยญฺชนะ  เพราะมีความกระจ่างในอาคม( ปริยัติ ) ด้วยการเล่าเรียน*  ชื่อว่า บริบูรณ์สิ้นเชิง  เพราะประกอบด้วยธรรมขันธ์ ๕  มีสีลขันธ์เป็นต้น   ชื่อว่า บริสุทธิ์ เพราะไม่มีอุปกิเลสเพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การถอนออก ( จากวัฎฎทุกข์ )  และเพราะไม่มีความใยดีในโลกามิส แล  ปริยัติธรรม  ชื่อว่า  สฺวากขาตะ   เพราะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง  ด้วยประการพร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ด้วยประการ ฉะนี้ ฯลฯ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ