ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ... พยัญชนะ.. [วิสุทธิมรรคแปล]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  11 ก.ย. 2552
หมายเลข  13508
อ่าน  2,281

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 289  

[เพราะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ... พยัญชนะ ...] 

     อนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อทรงแสดงธรรม ย่อมทรงประกาศคือทรงแสดงโดยนัยต่างๆ   ซึ่งศาสนพรหมจรรย์ และมรรคพรหมจรรย์อันใด  ศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์อันนั้น ชื่อว่า สาตฺถะ เพราะความถึงพร้อมแห่งอรรถ  ชื่อว่า สพฺยญฺชนะ  เพราะความถึงพร้อมแห่งพยัญชนะตามสมควร  ชื่อว่า  สาตฺถะ  เพราะประกอบพร้อมด้วยอรรถบท  (บทแสดงอรรถ ๖) คือ สังกาสนะ (แสดงความโดยสังเขป) ปกาสนะ  (เริ่มแสดงเป็นหัวข้อ) วิวรณะ (ขยายความ)  วิภชนะ (จำแนกความ)  อุตตานีกรณะ (ทำความให้ตื้น)  ปัญญัตติ (แต่งความให้เข้าใจ)  ชื่อว่า สพฺยญฺชนะ  เพราะความถึงพร้อมแห่ง (พยัญชนบท ๖ คือ)  อักขระ (ตัวหนัง-สือ) บท (คำที่ประกอบวิภัติ)  พยัญชนะ (พากย์) อาการ (จำแนกพากย์ออกไป) นิรุติ (วิเคราะห์ศัพท์) นิเทศ (ขยายนิรุติให้พิสดาร)  ชื่อว่า สาตฺถะ เพราะความเป็นคุณลึกโดยอรรถ และความเป็นคุณลึกโดยปฏิเวธ   ชื่อว่า สพฺยญฺชนะ เพราะความเป็นคุณลึกโดยธรรม และความเป็นคุณลึกโดยเทสนา  ชื่อว่า สาตฺถะ  เพราะเป็นวิสัยแห่งอัตถปฏิสัมภิทาและปฏิภาณ-ปฏิสัมภิทา ชื่อว่า  สพฺยญฺชนะ เพราะเป็นวิสัยแห่งธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุติปฏิสัมภิทา  ชื่อว่า   สาตฺถะ   เหตุเป็นคุณยังปริกขกชน  (คนมีปัญญาสอบสวน) ให้เลื่อมใส  เพราะเป็นปัณฑิตเวทนียธรรม  (สำหรับคนฉลาดจะพึงรู้ได้)  ชื่อว่า   สพฺยญฺชนะ   เหตุเป็นคุณยังโลกิยชน   (คนทั่วๆ ไป)ให้เลื่อมใส เพราะเป็นสัทไธยธรรม (ทำให้ศรัทธาเกิด) ๑  ชื่อว่า   สาตฺถะ  เพราะมีอธิบายลึกซึ้ง   ชื่อว่า สพฺยญฺชนะ เพราะมีบทตื้น ๒


Tag  นิรุติปฏิสัมภิทา ปกาสนะ ปฏิสัมภิทา ประกาศพรหมจรรย์ ปัญญัตติ พยัญชนะ มรรคพรหมจรรย์ วิภชนะ ว
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ก.ย. 2552

[บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง] 

     ชื่อว่า บริบูรณ์สิ้นเชิง เพราะความเป็นธรรมเต็มเปี่ยมทั่วถึงโดยที่ไม่มีข้อที่จะต้องเติมเข้า ชื่อว่า  บริสุทธิ์ เพราะความเป็นธรรม หาโทษมิได้  โดยที่ไม่มีข้อที่จะต้องตัดออก 

[ความหมายอีกนัยหนึ่ง]

     อีกนัยหนึ่ง  ชื่อว่า   สาตฺถะ   เพราะมีประสบการณ์ในอธิคม (ปฏิเวธ) ด้วยปฏิบัติ   ชื่อว่า   สพฺยญฺชนะ  เพราะมีความกระจ่างในอาคม(ปริยัติ) ด้วยการเล่าเรียน*  ชื่อว่า บริบูรณ์สิ้นเชิง  เพราะประกอบด้วยธรรมขันธ์ ๕  มีสีลขันธ์เป็นต้น   ชื่อว่า บริสุทธิ์ เพราะไม่มีอุปกิเลสเพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การถอนออก (จากวัฎฎทุกข์)  และเพราะไม่มีความใยดีในโลกามิส แล  ปริยัติธรรม  ชื่อว่า  สฺวากขาตะ   เพราะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง  ด้วยประการพร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ด้วยประการ ฉะนี้ ฯลฯ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ