คัมภีร์ปัจจัย ๒๔ จะอันตรธานอันดับแรก
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  17 ส.ค. 2552
หมายเลข  13245
อ่าน  1,359

คำสอนของพระพุทธองค์  ในพระอภิธรรมปิฎก   คัมภีร์ปัฏฐาน  เป็นคัมภีร์สุดท้ายมีความละเอียดลึกซึ้งมาก  ยากที่อนุชนรุ่นหลังจะศึกษาให้เข้าใจ เมื่อไม่สามารถเข้าใจได้ จึงไม่มีใครศึกษา   เมื่อไม่มีใครศึกษาและเข้าใจรู้เนื้อความชื่อว่าอันตรธานจากความเข้าใจของพุทธบริษัท ส่วนพระธรรมส่วนอื่น  ย่อมอันตรธานตามลำดับ   โปรดอ่านข้อความจากอรรถกถา

      พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ 249

 ...ฉันใด  ภิกษุผู้ปัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ได้ฟังปริยัติธรรมแล้ว  ก็ย่อม บำเพ็ญทั้งปฏิบัติและปฏิเวธทั้งสองได้.   เพราะฉะนั้น   เมื่อพระปริยัติดำรงอยู่ได้ ศาสนาก็เป็นอันตั้งอยู่ได้.  แต่ในกาลใด  ปริยัตินั้นอันตรธานไปในกาลนั้น      อภิธรรมปิฎกย่อมเสื่อมไปก่อน.  ในอภิธรรมนั้น  พระปัฏฐานย่อมอันตรธานไปก่อนกว่าอย่างอื่นทั้งหมด.   ธรรมสังคหะย่อมเสื่อมในภายหลังตามลำดับ.      เมื่ออภิธรรมปิฎกนั้นเสื่อมไป  แม้เมื่อปิฎกทั้งสองนอกนี้ยังดำรงอยู่ ศาสนาก็ย่อมเป็นอันตั้งอยู่ได้แท้.     ในปิฎกเหล่านั้นเมื่อพระสุต-   ตันตปิฎกอันตรธาน  อังคุตตรนิกายย่อมเสื่อมไปก่อน     ตั้งแต่หมวดที่  ๑๑  จนถึงหมวด ๑.   ในลำดับนั้นสังยุตตนิกาย  ก็เสื่อมไป   เริ่มแต่จักกเปยยาล จนถึงโอฆตรณสูตร. ในลำดับนั้น  มัชฌิมนิกาย  ก็อันตรธานเริ่มตั้งแต่อินทรีย-ภาวนาจนถึงมูลปริยายสูตร.   ในลำดับนั้น   ทีฆนิกายก็อันตรธานเริ่มแต่ ทสุตตรสูตรจนถึงพรหมชาลสูตร.   คำถามของคาถาหนึ่งก็ดี  สองคาถาก็ดีย่อมอยู่ไปนาน  ย่อมไม่สามารถดำรงศาสนาไว้ได้ เช่นสภิยปุจฉาและอาฬ-  วกปุจฉา.   ได้ยินว่า   ระหว่างกาลของพระกัสสปะพุทธเจ้าหนึ่งไม่สามารถจะดำรงศาสนาไว้ได้.  ก็เมื่อปิฎกทั้งสองถึงจะอันตรธานไป  เมื่ออุภโตวิภังค์ยังดำรงอยู่    ศาสนาก็เป็นอันตั้งอยู่ ได้แท้.  เมื่ออุภโตควิภังค์อันตร-ธานไป     แม้เมื่อมาติกายังดำรงอยู่     ศาสนาก็เป็นอันตั้งอยู่ได้แท้.      ฯลฯเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ