ขันธ์และอุปาทานขันธ์ ๕ [ปัญจขันธสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  19 ส.ค. 2552
หมายเลข  13265
อ่าน  675

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๓ - หน้าที่ 100

   ๖.  ปัญจขันธสูตร  ว่าด้วยขันธ์และอุปาทานขันธ์  ๕

   [๙๕]  กรุงสาวัตถี. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕และอุปาทานขันธ์ ๕  เธอทั้งหลายจงฟัง  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็ขันธ์ ๕เป็นไฉน  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง  เป็นอดีต  อนาคตและปัจจุบัน    เป็นภายในหรือภายนอก    หยาบหรือละเอียด    เลวหรือประณีต    อยู่ในที่ไกลหรือใกล้    นี้เรียกว่ารูปขันธ์    เวทนาอย่างใด    อย่างหนึ่ง ฯลฯ  สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ฯลฯ สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งฯลฯ    วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง    เป็นอดีต    อนาคต    และปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด   เลวหรือประณีต   อยู่ในที่ไกลหรือใกล้   นี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เหล่านี้เรียกว่าขันธ์ ๕.     ฯลฯ


Tag  ขันธ์ ปัญจขันธสูตร อุปาทานขันธ์

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ