ข้อความบางตอนจากเกวัฏฏสูตร
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  17 ส.ค. 2552
หมายเลข  13243
อ่าน  695

     พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 235

                             ข้อความบางตอนจากเกวัฏฏสูตร       [๓๔๘]        ดูก่อนเกวัฏฏะ     ครั้งนั้น     ภิกษุนั้นได้หายไปจากพรหมโลกมาปรากฏข้างหน้าเรา     เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลัง  เหยียดแขนที่คู้อยู่ออกไปหรือคู้แขนที่เหยียดไว้เข้ามา,    ดูก่อนเกวัฏฏะ    ภิกษุนั้นเข้ามาหาเรา   ไหว้เราแล้วนั่ง ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง    ได้กล่าวว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  มหาภูต ๔คือ  ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้ ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนเมื่อเธอกล่าวอย่างนี้แล้ว เราได้กล่าวว่า ดูก่อนภิกษุ  เรื่องเคยมีมาแล้ว  พวกพ่อค้าเดินเรือมหาสมุทร    จับนกตีรทัสสี  (นกดูฝั่ง)  ลงเรือไปด้วย   เมื่อไม่เห็นฝั่งเขาก็ปล่อยนกตีรทัสสีมันบินไปยังทิศบูรพา    ทิศทักษิณ    ทิศปัจจิม   ทิศอุดรทิศเบื้องบน   ทิศน้อย   หากมันเห็นริมฝั่ง    มันก็บินไปทางนั้น    หากมันไม่เห็นริมฝั่ง มันจะกลับมายังเรือนั้นอีก    ดูก่อนภิกษุ    เธอก็เหมือนกัน  เที่ยวแสวงหาจนถึงพรหมโลก   ก็ไม่ได้รับพยากรณ์ปัญหานี้  ในที่สุดก็ต้องมาหาเรา  ปัญหานี้เธอไม่ควรถามอย่างนั้น แต่ควรถามอย่างนี้ ........         [๓๔๙]   ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ  เตโชธาตุ   วาโยธาตุ     ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน         อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น     ละเอียดและหยาบ     งานและไม่งาม    ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน         นามและรูปย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหน  ดังนี้.         ในปัญหานั้นมีพยากรณ์ดังต่อไปนี้                           [๓๕๐]   ธรรมชาติที่รู้แจ้ง      แสดงไม่ได้      ไม่มีที่สุด         แจ่มใสโดยประการทั้งปวง         ปฐวีธาตุ     อาโปธาตุ       เตโชธาตุ     วาโยธาตุ      ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้         อุปาทายรูปยาวและสั้น     ละเอียดและหยาบ      งามและไม่งาม      ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้         นามและรูปย่อมดับไปไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้         เพราะวิญญาณดับ     นามและรูปนั้นย่อมดับ       ไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้ดังนี้.         พระผู้มีพระภาคเจ้าไค้ตรัสพยากรณ์ปัญหานี้แล้ว      เกวัฏฏะบุตรคฤหบดีชอบใจเพลิดเพลินภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ดังนี้แล.                                    จบเกวัฏฏสูตรที่  ๑๑  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ