ท่านทั้งหลายอย่าได้ล่วงเลยขณะไปเลย [อักขณสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  17 ส.ค. 2552
หมายเลข  13241
อ่าน  1,268

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔- หน้าที่ 453           

     ชนเหล่าใด เกิดในมนุษยโลกแล้ว เมื่อพระตถาคตทรงประกาศสัทธรรม ไม่เข้าถึงขณะ ชนเหล่านั้นเชื่อว่าล่วงขณะ  ชนเป็นอันมาก  กล่าวเวลาที่เสียไปว่า  กระทำอันตรายแก่ตน  พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ในกาลบางครั้งบางคราว  การที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ๑   การได้กำเนิดเป็นมนุษย์ ๑   การแสดงสัทธรรม ๑   ที่จะพร้อมกันเข้าได้ หาได้ยากในโลก  ชนผู้ใคร่ประโยชน์  จึงควรพยายามในกาล ดังกล่าวมานั้น  ที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัทธรรมได้ ขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย  เพราะ บุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดใน  นรก  ก็ย่อมเศร้าโศก  หากเขาจะไม่สำเร็จอริยมรรค อันเป็นธรรมตรงต่อสัทธรรมในโลกนี้ได้เขาผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้ว  จักเดือดร้อนสิ้นกาลนาน  เหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไป   เดือดร้อนอยู่  ฉะนั้น คนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้  พรากจากสัทธรรม  จักเสวยแต่สงสารคือ  ชาติและมรณะสิ้นกาลนาน 
     ส่วนชนเหล่าใด  ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้ว เมื่อพระตถาคตประกาศสัทธรรม ได้กระทำแล้ว จักกระทำ หรือ กระทำอยู่ ตามพระดำรัสของพระศาสดา  ชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ประสบขณะ คือ การประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลก  ชนเหล่าใด ดำเนินไปตามมรรคา ที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้ว สำรวมในศีลสังวรที่พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ ทรงแสดงแล้ว คุ้มครองอินทรีย์  มีสติทุกเมื่อ ไม่ชุ่มด้วยกิเลส ตัดอนุสัยทั้งปวงอันแล่นไปตามกระแสบ่วงมาร ชนเหล่านั้นแล บรรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่ง คือ นิพพานในโลกแล้ว.                            

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


Tag  ล่วงเลยขณะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 30 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
homenumber5
วันที่ 20 มี.ค. 2554
อนุโมทนาสาธุค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Komsan
วันที่ 6 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ