ธรรมะไม่สาธารณะแก่คนทั่วไป [รัตนสูตร]
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  16 ส.ค. 2552
หมายเลข  13214
อ่าน  985

ข้อความบางตอน จาก รัตนสูตร

ธรรมไม่สาธารณะแก่คนอื่นทั่วไป

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖- หน้าที่ 33

  อีกประการหนึ่งก็ถ้าหากว่า      ทีชื่อว่ารัตนะ   เพราะอรรถว่าสัตว์ที่ไม่ต่ำทราม

บริโภคแล้วไซร้   พระตถาคตเจ้าแล  ก็จัดเป็นรัตนะ  ด้วยว่าพระตถาคตเจ้าชื่อว่า

ไม่ควรแก่การบริโภค(ไม่ควรแก่การนับถือ)ของสัตว์ทั้งหลายผู้ต่ำทราม ซึ่งไม่มีอุปนิสัย  

ของครูทั้ง ๖ มีปูรณกัสสปเป็นต้น   ซึ่งมีความเห็นวิปริตและของคนเหล่าอื่นเห็นปานนี้

โดยที่สุดแม้ด้วยความฝัน   (คือไม่เคยแม้แต่ฝันถึง) เเต่ว่าพระตถาคตเจ้าเป็นผู้

ควรแก่การบริโภคของชนทั้งหลาย ผู้มีอุปนิสสัยถึงพร้อม   ผู้สามารถเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันต์    ในที่สุดแเห่งคาถาอันประกอบด้วยบท ๔ ผู้มีนิพเพธิกญาณทัสสนะมีพระพาหิยทารุจีริกะเป็นต้น   และแห่งพระมหาสาวกผู้เกิดในสกุลใหญ่เหล่าอื่น  ด้วยว่าอริยสาวกเหล่านั้น    ยังการบริโภคนั้นให้สำเร็จอยู่ด้วยอนุตตริยะทั้งหลายมีทัสสนา-นุตตริยะ   สวนานุตตริยะ.   ปาริจริยานุตตริยะ เป็นต้น  ชื่อว่าได้บริโภคซึ่งพระตถาคตเจ้า  รัตนะที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้า แม้เพราะอรรถว่าสัตว์ที่ไม่ต่ำทรามบริโภค ดังนี้   ย่อมไม่มี.

 

---บริโภคคือได้มีส่วนแห่งการบรรลุธรรม


Tag  ธรรมไม่สาธารณะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 22 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nataya
วันที่ 6 ธ.ค. 2561

      กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 12 พ.ย. 2562

สาธุ  สาธุ สาธุ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ