ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา ๔ ประการ [ทักขิณาสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  15 ส.ค. 2552
หมายเลข  13202
อ่าน  1,847

 พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 236     ทักขิณาสูตร  ว่าด้วยทักขิณาวิสุทธิ  ๔ ประการ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ทักขิณาวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา) ๔ ประการนี้   ทักขิณาวิสุทธิ  ๔  ประการคืออะไร  คือ  ทักษิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทายก

   ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็มี  ทักษิณาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก  ก็มี  ทักษิณาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกก็มี  ทักษิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่าย  ทายก  ทั้งฝ่ายปฏิคาหกก็มี ก็ ทักษิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทายก  ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก  เป็นอย่างไร  คือ ทายกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม  ปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรม   อย่างนี้ ทักษิณา บริสุทธิ์ฝ่ายทายก  ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก  ทักษิณาบริสุทธิ์ฝ่าย  ปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก  เป็นอย่างไร  คือ  ทายกเป็นผู้ทุศีลมีบาปกรรม   ปฏิคาหกเป็น ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม อย่างนี้  ทักษิณาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก  ไม่  บริสุทธิ์ฝ่ายทายก  ทักษิณาไม่บริสุทธิ์  ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหก  เป็นอย่างไร  คือ ทายกเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรม คือ ปฏิคาหกเล่าก็เป็น ผู้ทุศีลมีบาปธรรม อย่างนี้   ทักษิณาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหก  ทักษิณาบริสุทธิ์ ทั้งฝ่ายทายก   ทั้งฝ่ายปฏิคาหก  เป็นอย่างไร ?  ทายกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม  แม้ปฏิคาหก  ก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอย่างนี้  ทักษิณาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหก ภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  ทักษิณาวิสุทธิ  ๔.   จบทักขิณาสูตร


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ