พรหมจรรย์
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  13 ส.ค. 2552
หมายเลข  13171
อ่าน  1,391

คำว่า พรหมจรรย์ มีหลายความหมาย แต่ว่าโดยอรรถคือประเสริฐ โปรดอ่านในอรรถกถา 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑  หน้าที่ 406
     ในคำว่า  พฺรหฺมจริยํ  ปกาเสติ  นี้  ศัพท์ว่า  พฺรหฺมจริย  นี้ ปรากฏในอรรถเหล่านี้   คือ  ทาน  เวยยาวัจจะ    ศีลสิกขาบท  ๕  อัปปมัญญา เมถุน-วิรัติ    สทารสันโดษ  วิริยะ   องค์อุโบสถ  อริยมรรค  ศาสนา.  จริงอยู่   ทาน  ท่านกล่าวว่า  พรหมจรรย์  ในปุณณกชาดกนี้ว่าก็อะไรเป็นพรต    อะไรเป็นพรหมจรรย์ของท่าน นี้เป็นวิบากของกรรมอะไรที่สั่งสมดีแล้ว   ความสำเร็จความรุ่งเรื่อง   กำลัง  การเข้าถึงความเพียร   และวิมานใหญ่ของท่านนี้  เป็นผลแห่งกรรมอะไร   ท่านผู้ประเสริฐ  ข้าพเจ้าและ ภริยาทั้ง ๒   เมื่ออยู่ในมนุษยโลก   ได้เป็นผู้มีศรัทธา  เป็นทานบดี  เรื่อนของเราในกาลนั้นได้เป็นโรงดื่ม   และสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็อิ่มหนำ ก็ทานนั้นเป็นพรต  เป็นพรหมจรรย์ของเราก็อิ่มหนำ ก็ทานนั้นเป็นพรต  เป็นพรหมจรรย์ของเรานี้เป็นวิบากแห่งทานที่สั่งสมดีแล้ว   ความสำเร็จ    ความรุ่งเรื่อง   กำลัง   การเข้าถึงความเพียรและวิมานใหญ่ของเรา  นี้เป็นผลแห่งทานที่สั่งสมดีแล้ว  ท่านผู้แกล้วกล้า.

     เวยยาวัจจะ ท่านกล่าวว่า พรหมจรรย์  ฝนเรื่องอังกุรเปรตนี้ว่า ฝ่ามือของท่านให้สิ่งที่น่าใคร่ด้วยพรหมจรรย์อะไร     ฝ่ามือของท่านหลั่งมธุรสด้วยพรหมจรรย์อะไร    บุญสำเร็จในฝ่ามือของท่านด้วยพรหมจรรย์อะไร   ฝ่ามือของข้าพเจ้าให้สิ่งที่น่าใคร่ด้วยพรหมจรรย์นั้น    ฝ่ามือของข้าพเจ้าหลั่งมธุรสด้วยพรหมจรรย์นั้น    บุญสำเร็จในฝ่ามือของข้าพเจ้าด้วยพรหมจรรย์นั้น.ศีลสิกขาบท  ๕    ท่านกล่าวว่า   พรหมจรรย์  ในติตติชาดกนี้ว่าอิทํ  โข ตํ  ภิกฺขเว  ติตฺติริยํ  นาม  พฺรหฺมจริยํ  อโหสิ    
     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ศีล  ๕  นั้นแล  ชื่อว่าติตติริยพรหมจรรย์.อัปปมัญูญา ๔   ท่านกล่าวว่า   พรหมจรรย์   ในมหาโควินทสูตรนี้ว่า ตํ  โข  ปน  ปญฺจสิข   พฺรหฺมจริยํ  เนว  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นิไรธาย  ยาเทว    พฺรหฺมโลกุปปตฺติยา   
     ดูก่อนปัญจสิขเทพบุตร  ก็พรหมจรรย์นั้นแล  ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา    ไม่เป็นไปเพื่อวิราคะ   ไม่เป็นไปเพื่อนิโรธ   เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้น.เมถุนวิรัติ   ท่านกล่าวว่า  พรหมจรรย์   ในสัลเลขสูตรนี้ว่า   ปเร อพฺรหฺมจาริโน   ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ พฺรหฺมจาริโน ภวิสฺสาม  คนเหล่า 

ฯลฯ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
opanayigo
วันที่ 19 ส.ค. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ