กุศลฌานและอกุศลฌาน
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  13 ส.ค. 2552
หมายเลข  13158
อ่าน  1,817

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๑  หน้าที่ 162                   

ฯลฯ             
                                                
     [๑๑๗]  อา.   ดูก่อนพราหมณ์  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช่  ไม่ทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช่  พระองค์ไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นไร  ดูก่อนพราหมณ์   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  มีใจรัญจวนด้วยกามราคะ  ถูกกามราคะครอบงำอยู่  และไม่รู้จักสลัดกามราคะอันเกิดขึ้นแล้ว  ตามความเป็นจริง  เธอย่อมเพ่งเล็ง จดจ่อ  ปักใจมุ่งหมายเฉพาะกามราคะ   ทำกามราคะไว้ในภายใน   มีใจปั่นป่วนด้วยพยาบาท ถูกพยาบาทครอบงำอยู่  และไม่รู้จักสลัดพยาบาทอันเกิดขึ้นแล้ว  ตามความเป็นจริง  เธอย่อมเพ่งเล็ง   จดจ่อ   ปักใจมุ่งหมายเฉพาะพยาบาท  ทำพยาบาทไว้ในภายใน  มีใจกลัดกลุ้มด้วยถีนมิทธะ  ถูกถีนมิทธะครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัดถีนมิทธะอันเกิดขึ้นแล้ว   ตามความเป็นจริง  เธอย่อมเพ่งเล็ง   จดจ่อปักใจ มุ่งหมายเฉพาะถีนมิทธะ  ทำถีนมิทธะไว้ในภายใน  มีใจกลัดกลุ้มด้วยอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำอยู่  และไม่รู้จักสลัดอุทธัจจกุกกุจจะอันเกิดขึ้นแล้ว  ตามความเป็นจริง เธอย่อมเพ่งเล็ง จดจ่อ ปักใจ   มุ่งหมายเฉพาะอุทธัจจกุกกุจจะ   ทำอุทธัจจกุกกจจะไว้ในภายใน   มีใจกลัดกลุ้มด้วยวิจิกิจฉา  ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่  และไม่รู้จักสลัดวิจิกิจฉาอันเกิดขึ้นแล้ว   ตามความเป็นจริง  เธอย่อมเพ่งเล็ง  จดจ่อ  ปักใจ    มุ่งหมายเฉพาะวิจิกิจฉา ทำวิจิกิจฉาไว้ในภายใน   ดูก่อนพราหมณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้แล.  
      ดูก่อนพราหมณ์   ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานเช่นไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม   เข้าปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร  มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่  เข้าทุติยฌาน   มีความผ่องใสแห่งใจภายใน มีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบจากวิตกและวิจาร ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร  มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่  เป็นผู้วางเฉยเพราะหน่ายปีติ  มีสติสัมปชัญญะอยู่  และเสวยสุขด้วยนามกาย   เข้าตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอได้ว่า   ผู้วางเฉย  มีสติอยู่เป็นสุขอยู่  เข้าจตุตถฌาน   อันไม่มีทุกข์  ไม่มีสุข   เพราะละสุขละทุกข์  และดับโสมนัส  โทมนัสก่อนๆ ได้  มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ ดูก่อนพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้แล.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 1 พ.ค. 2562

กราบ อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ