คุณาชีวกกัสสปโคตร
 
small
วันที่  7 ส.ค. 2552
หมายเลข  13117
อ่าน  898

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๓ - หน้าที่ 245

    คุณาชีวกผู้มีวาทะว่าขาดสูญ   เมื่อจะยังวาทะของตนให้สำเร็จตามกำลังของตน  จึงกราบทูลโดยหาหลักฐานมิได้.

   อลาตเสนาบดี  ได้ฟังคำของคุณาชีวกกัสสปโคตรแล้ว ได้กล่าวคำนี้ว่า  ท่านผู้เจริญกล่าวฉันใด  คำนั้นข้าพเจ้าชอบใจฉันนั้น   แม้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติหนหลังของตนได้ชาติหนึ่ง คือในชาติก่อนข้าพเจ้าเกิดในเมืองพาราณสีอันเป็นเมืองมั่งคั่ง  เป็นนายพรานฆ่าโค ชื่อว่าปิงคละ  ข้าพเจ้าได้ทำบาปธรรมไว้มาก   ได้ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต  คือ  กระบือ  สุกร แพะ เป็นอันมาก  ข้าพเจ้า จุติจากชาตินั้นแล้ว   มาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริสุทธิ์นี้  บาปไม่มีผลแน่  ข้าพเจ้าจึงไม่ต้องไปนรก

  ฯลฯ.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ