Print 
อิริยาบถปิดบังทุกข์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 พ.ค. 2552
หมายเลข  12242
อ่าน  2,691

  : ขอให้อธิบายเรื่อง " อิริยาบถปิดบังทุกข์ "
  ที่ว่า " อิริยาบถบังทุกข์ " นั้น ต้องเข้าใจด้วยว่าหมายถึง ทุกขลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่เฉพาะทุกขเวทนา แม้ว่าขณะนี้จะนั่งนอน ยืน เดิน โดยยังไม่เมื่อย  อิริยบถก็ปิดบังทุกขลักษณะซึ่งเป็นการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดรวมกันในอิริยบถนั้นๆ

      ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมนั้น ไม่ใช่รู้อิริยาบถหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นอีกอิริยาบถหนึ่ง จึงกล่าวว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์และถ้าเป็นเช่นนั้น  ก็จะต้องกล่าวว่าการเปลี่ยนอิริยาบถปิดบังทุกข์ ซึ่งไม่ใช่รู้ว่าอิริยาบถนั้นเองปิดบังทุกข์ แต่ที่พระธรรมแสดงว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์นั้น ก็เพราะ การเกิดรวมกันของนามรูปเป็นอิริยาบถต่างๆ  จึงปิดบังไม่ให้รู้ทุกข-ลักษณะของแต่ละรูปแต่ละนามที่กำลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลา

      บางท่านสารภาพว่าเพิ่งนั่งใหม่ๆ พอถูกถามว่าเป็นทุกข์ไหมก็ตอบว่าไม่เป็น เมื่อไม่เป็นทุกข์แล้ว อิริยาบถจะบังทุกข์ได้อย่างไร  เมื่อทุกข์ไม่มี จะกล่าวว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ไม่ได้  ต้องมีทุกข์อยู่จึงจะกล่าวได้ว่าอิริยาบทปิดบังทุกข์ ความจริงถึงแม้ว่าอิริยาบถใดไม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้น  อิริยาบถนั้นก็ปิดบังทุกข์ไว้แล้ว  เพราะไม่เห็นการเกิดดับของนามรูปในขณะนั้น เมื่อไม่อบรมเจริญปัญญาให้รู้ลักษณะของนามและรูป  ก็เข้าใจผิดว่ารู้ทุกข์ขณะที่พิจารณาก่อนเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ว่ารู้ทุกข์อะไร ในเมื่อยังไม่รู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของสภาพรู้ทางตากับสิ่งที่ปรากฏทางตา  สภาพได้ยินกับเสียงที่ปรากฏทางหู  สภาพรู้กลิ่นกับกลิ่น สภาพรู้รสกับรส  สภาพรู้โผฏฐัพพะและโผฏฐัพพะ  สภาพคิดนึกสุขทุกข์ต่างๆ  แม้แต่สภาพธรรมที่คิดจะเปลี่ยนอิริยาบถนั้น  ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตน  เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป  เมื่อไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามปรกติตามความจริง  ปัญญาก็สมบูรณ์ขึ้นตามลำดับขั้นไม่ได้ จึงไม่ประจักษ์ทุกขอริยสัจจ์ เพราะปัญญายังไม่ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 15 มิ.ย. 2552 20:00 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 18 มิ.ย. 2552 14:14 น.

ขอเรียนถามว่า คำว่า อิริยาบถปิดบังทุกข์ นั้น มีที่มาจากไหน

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
prachern.s
วันที่ 18 มิ.ย. 2552 20:07 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
suwit02
วันที่ 20 มิ.ย. 2552 14:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
วันที่ 24 ก.พ. 2557 23:16 น.

พระธรรมลึกซึ้ง จึงต้องศึกษาให้ถูกต้อง ให้เข้าใจ จึงเป็นการเคารพพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคแสดง

กราบขอบพระคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์เป็นอย่างสูง

ขออนุโมทนาทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่พระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
napachant
napachant
วันที่ 21 เม.ย. 2557 15:10 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 08:52 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
วิริยะ
วันที่ 19 เม.ย. 2561 15:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ