ชื่อว่า จรณะ [อรรถกถาธิบายพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโณ]
 
opanayigo
วันที่  5 พ.ค. 2552
หมายเลข  12211
อ่าน  2,010

                   พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 193                   [อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน]                อนึ่ง   พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น     ชื่อว่า   ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ    ก็เพราะทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ.    ในวิชชาและจรณะนั้น   วิชชา ๓    ก็ดี  วิชชา  ๘  ก็ดี  ชื่อว่าวิชชา.  วิชชา ๓  พึงทราบตามนัยที่ตรัสไว้ในภยเภรว-    สูตรนั่นแล.    วิชชา  ๘ ในอัมพัฏฐสูตร.     ก็ในวิชชา  ๓    และวิชชา   ๘   นั้น    วิชชา  ๘    พระองค์ตรัสประมวลอภิญญา  ๖   กับวิปัสสนาญาณและมโนมยิทธิ    เข้าด้วยกัน.  ธรรม  ๑๕  นี้   คือ    สีลสังวร   ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้ว    ในอินทรีย์ทั้งหลาย ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ  ชาคริยานุโยค สัทธรรม  ๗    ณาน  ๔ พึงทราบว่า   ชื่อว่าจรณะ.  จริงอยู่  ธรรม  ๑๕   นี้แหละ    พระองค์ตรัส    เรียกว่า จรณะ เพราะเหตุที่เป็นเครื่องดำเนินคือเป็นเครื่องไปสู่ทิศ คืออมตธรรม    ของพระอริยสาวก.       เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า  ดูก่อนมหา-    นาม   พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้      ย่อมเป็นผู้มีศีล    ดังนี้เป็นต้น.                  ผู้ศึกษาพึงทราบความพิสดาร.       พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วย    วิชชาเหล่านี้และด้วยจรณะนี้   เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา    และจรณะในความถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะนั้น       ความถึงพร้อมด้วยวิชชา    ยังความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระสัพพัญญูให้เต็มอยู่.     ความถึงพร้อมด้วย    จรณะ   ยังความที่พระองค์เป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาให้เต็มอยู่.    พระผู้มี    พระภาคเจ้านั้นทรงรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ด้วย    ความเป็นสัพพัญญู     แล้วทรงเว้นสิ่งที่มิใช่ประโยชน์เสีย        ด้วยความเป็นผู้    ประกอบด้วยพระมหากรุณา   ทรงชักนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์    เหมือนอย่างผู้ที่    ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะฉะนั้นแล.     เพราะเหตุนั้น  เหล่าสาวกของพระผู้มี    พระภาคเจ้านั้น จึงเป็นผู้ปฏิบัติดี  หาเป็นผู้ปฏิบัติชั่วไม่.   พวกสาวกของพระผู้มี    พระภาคเจ้านั้น     หาเป็นผู้ปฏิบัติชั่วเหมือนอย่างเหล่าสาวกของพวกบุคคลผู้มี    วิชชาและจรณะวิบัติ  ทำตนให้เดือดร้อนเป็นต้นฉะนั้นไม่.   ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 6 พ.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
คุณ
วันที่ 18 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ