พระนิพพพาน เป็นอนัตตา .
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  4 พ.ค. 2552
หมายเลข  12201
อ่าน  1,200

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ หน้าที่ ๓๒๖

ย่อหัวข้อสมุฏฐาน   

[๘๒๖] สังขารทั้งปวงที่ปัจจัยปรุงแต่ง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา บัญญัติ และพระนิพพาน ท่านวินิจฉัยว่า เป็นอนัตตา เมื่อดวงจันทร์  คือพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ คือพระพุทธเจ้ายังไม่อุทัยขึ้นมา เพียงแต่ชื่อของ   สกาพธรรมเหล่านั้น ก็ยังไม่มีใครรู้จัก พระมหาวีรเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีพระจักษุ ทรงทำทุกรกิริยามีอย่างต่างๆ ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วเสด็จอุบัติในโลกเป็นไปกับพรหมโลก พระองค์ทรงแสดงพระสัทธรรมอันดับเสียซึ่งทุกข์  นำมาซึ่งความสุข พระอังคีรสศากยมุนีผู้อนุเคราะห์แก่ประชาทุกถ้วนหน้า อุดมกว่าสรรพสัตว์ ดุจราชสีห์ ทรงแสดงพระไตรปิฎก คือ พระวินัย ๑ พระสุตตันตะ ๑  พระอภิธรรม  ๑ ซึ่งมีคุณมากอย่างนี้ พระสัทธรรมจะเป็นไปได้ ฯลฯ 

คาถาว่า อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา มีความว่า บัญญัติและนิพพาน ท่านวินิจฉัยว่า เป็นอนัตตา


Tag  นิพพาน พระมหาวีรเจ้า พระอังคีรสศากยมุนี สังขาร อนัตตา เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง
  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 6 พ.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
bukpat
bukpat
วันที่ 2 ธ.ค. 2555

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 3 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pichet
pichet
วันที่ 4 ก.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ