กรรมกิเลส ๔ [สิงคาลกสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  11 เม.ย. 2552
หมายเลข  11938
อ่าน  790

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 78 (เล่มที่ ๑๖)                               ข้อความบางตอนจากสิงคาลกสูตร              กรรมกิเลส ๔ เป็นไฉน     ที่อริยสาวกละได้แล้ว.   ดูก่อนคฤบดีบุตร        กรรมกิเลสคือปาณาติบาต  ๑     อทินนาทาน  ๑      กาเมสุมิจฉาจาร  ๑        มุสาวาท ๑  กรรมกิเลส  ๔ เหล่านี้   ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้ว    พระผู้มี-        พระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดา    ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว   จึงได้ตรัส        คาถาประพันธ์ต่อไปว่า                  [๑๗๕]   ปาณาติบาต   อทินนาทาน  มุสาวาทและการ                          คบหาภรรยาผู้อื่น       เรากล่าวว่าเป็นกรรมกิเลส                          บัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 25 ส.ค. 2556

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ