กุศลจิตเกิดขณะใด เป็นเพื่อนแท้
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  8 มี.ค. 2552
หมายเลข  11537
อ่าน  2,325

เพราะว่า ตามความเป็นจริงแล้ว กุศลจิตเกิดขณะใด ขณะนั้นเป็นกัลยาณมิตร เพราะไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยเลย เพราะฉะนั้น แทนที่จะคิดถึงเพื่อน ที่เป็นคนสักคนหนึ่ง .. ๒ คน .. ๓ คน ก็คิดถึงขณะจิตที่เป็นกุศล เมตตาเกิดขึ้นกับบุคคลใดในขณะใด ในขณะนั้นเป็นเพื่อนแท้กับบุคคลนั้น และกุศลจิตนั้นเองยังเป็นเพื่อนที่แท้จริง เพราะไม่ทำให้เกิดโทษภัยใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าเพียงคิดถึงเพื่อนที่เป็นคน ก็ยังอาจจะมีอกุศลจิตผูกพันในเพื่อน ในบุคคลนั้น ... ซึ่งในขณะนั้นก็ไม่ใช่กุศลจิต เพราะฉะนั้น ก็ไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 8 มี.ค. 2552

กราบขออนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ยังจำคำอันเตือนใจนี้ได้

กุศลจิต...มิตรแท้ขออนุโมทนาบ้านธัมมะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 8 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
saifon.p
วันที่ 8 มี.ค. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 มี.ค. 2552

ในขณะนั้นเป็นเพื่อนแท้กับบุคคลนั้น และกุศลจิตนั้นเองยังเป็นเพื่อนที่แท้จริง เพราะไม่ทำให้เกิดโทษภัยใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าเพียงคิดถึงเพื่อนที่เป็นคน ก็ยังอาจจะมีอกุศลจิตผูกพันในเพื่อน

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ท่านอาจารย์ให้รู้ให้เข้าใจในสภาพธรรมตามความเป็นจริงเสมอ ตรงตาม

สภาพธรรมในชีวิตปัจจุบันซึ่งเห็นได้ยาก เพื่อจะไม่ถูกธรรมะหลอกลวงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 มี.ค. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ให้คุณประโยชน์ไม่ให้โทษเลย

กุศลธรรมและความเห็นถูกจึงเป็นเพื่อนที่ดีอย่างยิ่ง

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑
- หน้าที่ 281

๙. ทุติยสูตร

[๑๗๔] เทวดาทูลถามว่า

อะไรหนอเป็นเพื่อนของคน อะไรหนอย่อมปกครองคนนั้น และสัตว์ยินดีในอะไร

จึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

[๑๗๕] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

ศรัทธาเป็นเพื่อนของคน ปัญญาย่อมปกครองคนนั้น สัตว์ยินดีในพระนิพพานจึง

พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้. อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
พุทธรักษา
วันที่ 8 มี.ค. 2552

ศรัทธา.....ปัญญา.....นิพพานเหตุ...ผลสัจจธรรม.
.
.ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
opanayigo
วันที่ 3 เม.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Komsan
วันที่ 29 ม.ค. 2553

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
intra
วันที่ 1 ม.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 8 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ