สกทาคามิมัคคจิต - สกทาคามิผลจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10649
อ่าน  1,481

 

 

                สกทาคามิมัคคจิต ก็โดยนัยเดียวกัน คือ เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ์        ทำกิจดับความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอย่างหยาบ    เมื่อสกทาคามิมัคคจิตดับแล้ว     สกทาคามิผลจิตก็เกิดสืบต่อมีพระ

นิพพานเป็นอารมณ์โดยเป็นจิตที่ดับกิเลสแล้ว

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ