โสตาปัตติมัคคจิต - โสตาปัตติผลจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10648
อ่าน  1,536

เมื่อกามาวจรญาณกุศลสัมปยุตตจิตเกิดระลึก และพิจารณารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม จนประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมและละคลายความยึดมั่นเห็นผิดในสภาพธรรม จนบรรลุวิปัสสนาญาณตามลำดับขั้นแล้ว โลกุตตรจิต
ก็เกิดขึ้นประจักษ์แจ้งลักษณะของพระนิพพาน และดับกิเลส ตามลำดับขั้น คือ ...

โสตาปัตติมัคคจิต  เป็นโลกุตตรกุศลจิต เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ์  
ทำกิจดับกิเลส คือ มิจฉาทิฏฐิ วิจิกิจฉา และอกุศลธรรมในฐานะเดียวกัน จึงไม่มีปัจจัยให้เกิดในอบายภูมิอีกเลยเมื่อโสตาปัตติมัคคจิตดับแล้ว โสตาปัตติผลจิต ซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากจิตก็เกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีจิตอื่นเกิดคั่น

โสตาปัตติมัคคจิต  เป็นกุศลกรรมที่ให้ผลทันที โดยเป็นปัจจัยให้โสตาปัตติผลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากเกิดขึ้น มีพระนิพพานเป็นอารมณ์สืบต่อจากโสตาปัตติมัคคจิตทันที แต่ต่างกันโดยสภาพที่โสตาปัตติมัคคจิตเกิดขึ้นดับกิเลสเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ โสตาปัตติผลจิตเกิดขึ้นรับผล คือ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยเป็นจิตที่ดับกิเลสแล้ว

ดาวน์โหลดหนังสือ   --> ปรมัตถธรรมสังเขป

ปรมัตถธรรมสังเขป  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 12 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สามา
วันที่ 5 เม.ย. 2554

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ