โสตาปัตติมัคคจิต - โสตาปัตติผลจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10648
อ่าน  1,507

เมื่อกามาวจรญาณกุศลสัมปยุตตจิตเกิดระลึก และพิจารณารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม      จนประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมและละคลายความยึดมั่นเห็นผิดในสภาพธรรม     จนบรรลุวิปัสสนาญาณตามลำดับขั้นแล้ว  โลกุตตรจิต
ก็เกิดขึ้นประจักษ์แจ้งลักษณะของพระนิพพาน และดับกิเลส  ตามลำดับขั้น คือ ...

โสตาปัตติมัคคจิต    เป็นโลกุตตรกุศลจิต    เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ์  
ทำกิจดับกิเลส คือ มิจฉาทิฏฐิ  วิจิกิจฉา   และอกุศลธรรมในฐานะเดียวกัน   จึงไม่มีปัจจัยให้เกิดในอบายภูมิอีกเลยเมื่อโสตาปัตติมัคคจิตดับแล้ว  โสตาปัตติผลจิต  ซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากจิตก็เกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีจิตอื่นเกิดคั่น

โสตาปัตติมัคคจิต เป็นกุศลกรรมที่ให้ผลทันที โดยเป็นปัจจัยให้โสตาปัตติผลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากเกิดขึ้น    มีพระนิพพานเป็นอารมณ์สืบต่อจากโสตาปัตติมัคคจิตทันที   แต่ต่างกันโดยสภาพที่โสตาปัตติมัคคจิตเกิดขึ้นดับกิเลสเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์   โสตาปัตติผลจิตเกิดขึ้นรับผล คือ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยเป็นจิตที่ดับกิเลสแล้ว

ดาวน์โหลดหนังสือ   --> ปรมัตถธรรมสังเขป

ปรมัตถธรรมสังเขป  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 12 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สามา
วันที่ 5 เม.ย. 2554

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ