อริยสัจจธรรม

 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10323
อ่าน  3,659

อริย (ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส, ประเสริฐ) + สจฺจ (ความจริง) + ธมฺม (ธรรม)

"ธรรมคือความจริงที่ทำให้เป็นพระอริยะ ความจริงอย่างประเสริฐ"

ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

- ทุกขอริยสัจจ์ เป็นผล

- ส่วนสมุทัยอริยสัจจ์ คือ ตัณหาเป็นเหตุ

- ทั้งทุกข์และสมุทัยเป็น โลกียธรรม

- นิโรธอริยสัจจ์ คือ นิพพาน เป็นผล

- ส่วนมรรคอริยสัจจ์ เป็นเหตุ

- ทั้งนิโรธและมรรค เป็น โลกุตรธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
swanjariya
วันที่ 16 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Muthitas
วันที่ 3 ก.พ. 2567

สาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ