อริยสัจจธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10323
อ่าน  1,905

     อริย (ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส ประเสริฐ)+สจฺจ (ความจริง)+ธมฺม (ธรรม) ธรรมคือความจริงที่ทำให้เป็นพระอริยะ ความจริงอย่างประเสริฐ ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔  คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกขอริยสัจจ์เป็นผล ส่วนสมุทัยอริยสัจจ์คือตัณหาเป็นเหตุ ทั้งทุกข์และสมุทัยเป็นโลกียธรรม นิโรธอริยสัจจ์คือนิพพานเป็นผล ส่วนมรรคอริยสัจจ์เป็นเหตุ ทั้งนิโรธและมรรคเป็นโลกุตรธรรม  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ย. 2551

     สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ