ศีลนำสุขและประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา [อรรถกถาชราสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  8 ต.ค. 2551
หมายเลข  10090
อ่าน  4,168

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 270 ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา อรรถกถาชราสูตร

    พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๑ แห่งชราวรรคที่ ๖ ต่อไป :-

   บทว่า สาธุ ความว่า ย่อมให้บรรลุประโยชน์อันดี. พระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมทรงแสดง

คำว่า สาธุ นี้ ด้วยบทว่า สีล ยาว ชรา นี้ ก็เครื่องประดับ ทั้งหลายมีแก้วมุกดาแก้วมณี

และผ้าเป็นต้น   ย่อมงามแก่บุคคลในเวลาที่ยังเป็นหนุ่มสาวเท่านั้น     เมื่อบุคคลทรง

เครื่องประดับเหล่านั้นในเวลาที่ตนเป็นผู้แก่คร่ำคร่าแล้วเพราะชรา  ก็จะประสบถ้อยคำ

อันบุคคลพึงกล่าวว่าบุคคลนี้ย่อมปรารถนาจะเป็นเด็กแม้ในวันนี้    เห็นจะเป็นบ้า ดังนี้

ส่วนศีลหาเป็นเช่นนั้นไม่   เพราะว่า   ศีลย่อมงามตลอดกาลเป็นนิตย์ ชนทั้งหลายย่อม

รักษาศีลในวัยเด็กก็ดี ในวัยกลางคนก็ดี ในวัยแก่ก็ดี ย่อมไม่มีผู้ที่จะกล่าวว่ามีประโยชน์

อะไรด้วยศีลของบุคคลนี้ ดังนี้.    ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔- หน้าที่ 264  บทว่า สีล เป็นต้น ความว่า แท้จริง เครื่องอลังการทั้งหลาย มีแก้วมณี ตุ้มหู และผ้า

แดงเป็นต้น ย่อมงดงามสำหรับชนผู้ตั้งอยู่แล้วในวัยนั้นๆ เท่านั้น, เครื่องอลังการของ

คนหนุ่ม จะงดงามในกาลแก่ หรือเครื่องอลังการของคนแก่ จะงดงามในกาลหนุ่ม ก็หา

ไม่, อนึ่ง (เครื่องอลังการที่ตกแต่งไม่ถูกกาลนี้) ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายถ่ายเดียว

เพราะให้การครหาบังเกิดขึ้นว่า" คนนั้นชะรอยจะเป็นบ้า" ส่วนประเภทแห่งศีล มีศีล ๕

และศีล ๑๐ เป็นต้น ย่อมงดงามในทุกๆ วัย ทั้งแก่คนหนุ่มทั้งแก่คนแก่ทีเดียว, ย่อมนำ

มาแต่ความโสมนัสถ่ายเดียว เพราะให้ความสรรเสริญบังเกิดขึ้นว่า "โอ ท่านผู้นี้มีศีล

หนอ " เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า " สุข ยาว ชรา สีล."


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 9 ต.ค. 2551

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 9 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ