คนชั่วจะเป็นหัวหน้าของคนดีไม่ได้

บ้านธัมมะ ๐๐๔ คนชั่วจะเป็นหัวหน้าของคนดีไม่ได้ สนทนาธรรมวันมาฆบูชา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ใครก็ตามที่ชั่ว ก็ชั่วทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตาม เพราะธรรมฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ธรรม เป็น ธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน สำหรับพระภิกษุที่มีความประพฤติไม่ดี เป็นคนเลว แล้วจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานของพุทธบริษัทได้อย่างไร ที่น่าพิจารณา คือ เป็นคฤหัสถ์ที่ดี ยังยาก

หมายเลข  2102
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560