พระวินัยเป็นเครื่องวัดความละอาย

บ้านธัมมะ ๐๐๓ พระวินัยเป็นเครื่องวัดความละอาย สนทนาธรรมวันมาฆบูชา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

พระวินัยแต่ละสิกขาบท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ เพื่อประโยชน์แก่พระภิกษุสำหรับศึกษา น้อมประพฤติตาม ด้วยการเว้นในสิ่งที่ผิด และ น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้อง ขัดเกลากิเลสของตนเอง ถ้าพระภิกษุผู้มีความละอาย ก็ย่อมจะไม่ล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติ

หมายเลข  2101
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560