ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านเรือนไทยสินสมุทร ราชบุรี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านเรือนไทยสินสมุทร ราชบุรี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับเชิญจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ราชบุรี (ชาวกุรุน้อย ราชบุรี) โดย อาจารย์ธนิต ชื่นสกุล และพลตรีหญิง นันทา เกษหอม คุณลักษณา แดงด้อมยุทธ์ คุณวรินนภัส คุณฐิติพรชัย สินสมุทรธาวิน คุณปุณิกา แสงสว่าง คุณสุรินทร์ รสหวาน คุณสุนีย์ ธาราเจริญชัย และทันตแพทย์หญิงวิภากร พงศ์วรานนท์ เพื่อไปสนทนาธรรม ณ บ้านเรือนไทยสินสมุทร ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง ราชบุรีระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.หมายเลข  652
เปิด  547
ปรับปรุง  10 ก.ย. 2563

หนังสือแนะนำ