แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๑๓๑ – ๑๑๔๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๑๓๑ – ๑๑๔๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.18 MB

     พระเถระที่เป็นเอตทัคคะในสมัยพระผู้มีพระภาค ได้อบรมปัญญาบารมีมามาก ประกอบด้วยฌานที่เป็นคุณธรรมที่ทำให้ถึงความเป็นเอตทัคคะ อย่างท่าน พระอานนท์ ท่านต้องประกอบด้วยปฏิสัมภิทา ความชำนาญในเหตุ ในผล ในอรรถ ในนิรุตติ ในภาษา ในปฏิภาณ มากมายพอที่จะทรงจำพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกได้ที่จะทำสังคายนาโดยไม่ตกหล่นด้วยถ้อยคำซึ่งไพเราะอย่างยิ่ง ยากที่ใครสามารถจะกล่าวได้อย่างนั้น ทั้งคำถามและคำตอบโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไหน ๆ ทั้งหมด


หมายเลข  546
ปรับปรุง  3 ก.ย. 2562