แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๐๒๑ – ๑๐๓๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๐๒๑ – ๑๐๓๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.39 MB

     การให้ผลของโลกุตตรกุศลให้ผลทันที ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า แต่กุศลและอกุศลอื่น ๆ ยังต้องรอภพชาติ เช่น ผู้อบรมเจริญสมถภาวนา เมื่อฌานจิตเกิด ยังไม่สามารถเป็นพรหมบุคคลในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ แต่ถ้าฌานจิตไม่เสื่อมและ เกิดก่อนจุติจิต เมื่อจุติจิตดับไป จะทำให้ปฏิสนธิจิตที่เป็นรูปาวจรจิตถ้าเป็นผลของรูปฌานกุศล หรือว่าที่เป็นอรูปาวจรจิตถ้าเป็นผลของอรูปาวจรกุศล เกิดขึ้นในรูปพรหมภูมิ หรือในอรูปพรหมภูมิ เป็นพรหมบุคคล ซึ่งนั่นยังต้องคอยกาลเวลาที่จะให้ผล แต่กุศลประเภทเดียวที่ไม่ต้องคอยกาลที่จะให้ผล คือ โลกุตตรกุศล ทันทีที่ โลกุตตรกุศลจิตดับ โลกุตตรวิบากจิตเกิดสืบต่อทันที ให้ผลโดยที่ไม่มีกาลระหว่างคั่นเลย และไม่ทำปฏิสนธิกิจด้วย สำหรับโลกุตตรวิบาก


หนังสือหมายเลข  519
ปรับปรุง  22 มิ.ย. 2562