แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๒ ตอนที่ ๑๑ - ๒๐

แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๒ ตอนที่ ๑๑ - ๒๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ถ.  จะทราบว่าปัญญาเกิดได้อย่างไร

สุ.  ต้องทราบว่าปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฎในขณะนี้ จึงจะสามารถดับกิเลสได้ ขณะนี้ที่กำลังเห็น ก็ยึดถือว่าเป็นเราเห็น แต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล ฉะนั้น กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ต้องไม่ใช่ตัวเรา และก็ไม่ใช่ตัวตน  ด้วยเป็นเพียงจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย


หมายเลข  322
เปิด  749
ปรับปรุง  10 พ.ย. 2566

หนังสือแนะนำ