แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑ ตอนที่ ๑ - ๑๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑ ตอนที่ ๑ - ๑๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download 814 KB

ไม่ทราบว่าท่านเคยน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณบ้างไหม และระลึกถึงในลักษณะใด เพราะการที่จะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สามารถที่จะน้อมระลึกได้ทุกเหตุการณ์ คือเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตร สัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะน้อมระลึกถึงพระคุณ ตั้งแต่พระองค์ได้ทรงแสดงปฐม เทศนาตลอดมา จนถึงใกล้จะปรินิพพานก็จะเห็นพระคุณได้


หมายเลข  321
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ