ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า ยังกิเลสมากมายให้เกิด


  ข้อความต่อไป มีว่า

  อีกอย่างหนึ่ง ชนนี้เป็นปุถุ คือ เป็นพวกหนึ่ง เพราะเป็นผู้หยั่งลงภายในแห่ง ปุถุชน ก็ชนชั้นชื่อว่า “ปุถุชน” ด้วยเหตุทั้งหลาย มีการยังกิเลสเป็นต้นมากมาย คือ มี ประการต่างๆ ให้เกิด เป็นต้น ดังพระบาลีที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่า ชื่อว่า “ปุถุชน” ด้วยอรรถว่า ยังกิเลสมากมายให้เกิด

  ยอมรับตามความเป็นจริงว่า มีกิเลสมาก สำหรับผู้เป็นปุภุชน ตราบใดที่ยังไม่รู้ ลักษณะของสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน แล้วจะให้กิเลสน้อย เป็น สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย เพียงแต่จะไม่รู้เท่านั้นเอง ว่าเป็นผู้ที่มีกิเลสมาก


  หมายเลข 7919
  17 ก.พ. 2564  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari