ปุถุชนผู้มิได้สดับ


     มีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมคะ ขอให้เข้าใจความหมายของผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ- ธรรม  ซึ่งยังเป็นปุถุชน ข้อความในอัฏฐสาลินี  อรรถกถาพระธัมมสังคินีปกรณ์ ติกนิกเขปกถา มีข้อความอธิบายคำว่า “ปุถุชนผู้มิได้สดับ”  มีข้อความว่า

  ส่วนในคำว่า “ปุถุชนผู้มิได้สดับ”  นี้ มีวินิจฉัยว่า

  ชนที่จะพึงรู้ได้ว่า ชื่อว่า “ผู้มิได้สดับ”  เพราะไม่มีการเล่าเรียนศึกษาและมรรคผล

  จริงอยู่ ชนใดไม่ได้เล่าเรียนศึกษา  เพราะขาดการเรียน  การสอบถาม  และการ วินิจฉัยในข้อธรรม  มีขันธ์ ธาตุ อายตนะ  ปัจจยาการ  และสติปัฏฐาน เป็นต้น ไม่มีมรรค ผลเพราะไม่ได้บรรลุมรรคผลที่ตนจะพึงบรรลุด้วยการปฏิบัติ ชนนั้นพึงรู้ได้ว่า ชื่อว่า  “ผู้ มิได้สดับ” เพราะไม่มีการเล่าเรียนศึกษาและมรรคผล  ชนผู้นี้นั้นชื่อว่า  “ปุถุชน”  ด้วย เหตุทั้งหลาย มีการยังมีกิเลสมากมายให้เกิดเป็นต้น

  อย่าลืมนะคะ เมื่อไม่ได้ศึกษา ไม่ได้มรรคผล ก็ย่อมจะมีกิเลสมากมายเกิดขึ้น


  หมายเลข 7918
  18 ก.ค. 2558