ปุถุชนผู้มิได้สดับ


  มีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมคะ ขอให้เข้าใจความหมายของผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ- ธรรม ซึ่งยังเป็นปุถุชน ข้อความในอัฏฐสาลินี อรรถกถาพระธัมมสังคินีปกรณ์ ติกนิกเขปกถา มีข้อความอธิบายคำว่า “ปุถุชนผู้มิได้สดับ” มีข้อความว่า

  ส่วนในคำว่า “ปุถุชนผู้มิได้สดับ” นี้ มีวินิจฉัยว่า

  ชนที่จะพึงรู้ได้ว่า ชื่อว่า “ผู้มิได้สดับ” เพราะไม่มีการเล่าเรียนศึกษาและมรรคผล

  จริงอยู่ ชนใดไม่ได้เล่าเรียนศึกษา เพราะขาดการเรียน การสอบถาม และการ วินิจฉัยในข้อธรรม มีขันธ์ ธาตุ อายตนะ ปัจจยาการ และสติปัฏฐาน เป็นต้น ไม่มีมรรค ผลเพราะไม่ได้บรรลุมรรคผลที่ตนจะพึงบรรลุด้วยการปฏิบัติ ชนนั้นพึงรู้ได้ว่า ชื่อว่า “ผู้ มิได้สดับ” เพราะไม่มีการเล่าเรียนศึกษาและมรรคผล ชนผู้นี้นั้นชื่อว่า “ปุถุชน” ด้วย เหตุทั้งหลาย มีการยังมีกิเลสมากมายให้เกิดเป็นต้น

  อย่าลืมนะคะ เมื่อไม่ได้ศึกษา ไม่ได้มรรคผล ก็ย่อมจะมีกิเลสมากมายเกิดขึ้น


  หมายเลข 7918
  17 ก.พ. 2564  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari