เห็นนาฬิกา เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่


  ถาม อย่างเห็นว่าเป็นนาฬิกา เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่

  สุ.   การไม่รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ แล้วในขณะนั้นถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐาน จะ ไม่รู้จริงๆ ว่า ขณะนั้นเป็นโมหมูลจิต หรือโลภมูลจิต เกิดร่วมกับมิจฉาทิฏฐิ หรือว่าเป็น ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ คือไม่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฏฐิ

  ผู้ถาม   สักกายทิฏฐิกับเห็นเป็นอัตตา คนละอย่างกันหรือครับ

  สุ.   สักกายทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่ง

  ผู้ถาม   เห็นนาฬิกา เป็นอัตตาไหมครับ

  สุ.   หลายท่านเห็นแล้วก็ไม่สนใจเลย เกือบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า มีอะไรอยู่ที่นี่ ขณะนั้น จิตต่างกับขณะที่กำลังพอใจในรูปร่างสัณฐาน และขณะนั้นก็ต่างกับจิตที่ยึดถือว่า ต้อง มีนาฬิกา จะกล่าวว่าเป็นอนัตตาไม่ได้ จะกล่าวว่าไม่ใช่นาฬิกาไม่ได้

  ผู้ถาม

  สุ.   ยึดถือว่าต้องเป็น ไม่ใช่อย่างอื่น

  ผู้ถาม

  สุ.   ไม่ได้ยึดถือก็ได้ เพียงแต่นึกถึงเรื่อง นึกถึงรูปร่าง ยับยั้งความคิดไม่ได้ เวลาเห็น แล้วคิด แต่ความคิดขณะนั้นไม่ประกอบด้วยความยึดถือได้ เพียงแต่คิดเรื่อง

  เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดจริงๆ ที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เคยยึดถือ ว่า เป็นเรา เป็นตัวตนตั้งแต่เกิดจนตาย


  หมายเลข 7916
  17 ก.พ. 2564