ปหานวินัย *


    ก็ปหาน คือการละนี้ทั้งหมด เรียกว่า ปหานวินัย เพราะชื่อว่า ปหาน ด้วยอรรถว่า ละ ชื่อว่า วินัย ด้วยอรรถว่า กำจัด

    วินัย ๒ อย่างโดยย่อ และ ๑๐ อย่างโดยแจก ดังว่ามาฉะนี้ ย่อมไม่มีแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เพราะความเป็นผู้มีสังวรอันทำลายแล้ว และเพราะยังละไม่ได้ซึ่งธรรมอันจะพึงละ เหตุนั้นปุถุชนนี้จึงชื่อว่า ผู้มิได้ฝึกฝน เพราะไม่มีวินัยนั้น ฉะนี้แล

    ก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังและพิจารณา และตรวจสอบตัวท่านเอง เพื่อการเจริญปัญญาของท่านว่า ได้อบรมเจริญวินัยถึงขั้นใดแล้ว


    หมายเลข 7891
    18 ก.ค. 2558