เรื่องของมงคลตื่นข่าว ...๒


  เรื่องอื่นยังมีอีกไหมคะ ที่เป็นมงคลตื่นข่าว เชิญค่ะ

  ถาม   คือมีบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมาก อย่างหลวงพ่อพระแก้วมรกต ก็มีคนนับถือมาก หรืออย่างพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็มีผู้นับถือมาก แต่ละคนนั้นก็ปรารถนาความสำเร็จ อย่างพระแก้วมรกตก็มีคนบนบาน เช่น เอาไข่ต้มบนบานเพื่อขอให้สำเร็จผล ถ้าสำเร็จผลแล้วก็ต้องแก้บนตามที่ติดสินบนท่านไว้ หรือบางครั้งพระพุทธรูปที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ก็จะติดสินบนโดยใช้ธูปเทียน หรือบางครั้งก็ปิดทองท่านด้วย ทีนี้ผมก็ขอเรียนถามอาจารย์ว่า ความเชื่อเช่นนี้จัดว่าเป็นมงคลตื่นข่าว หรือจะจัดว่าเป็นความเห็นอย่างไรครับ

  ท่านอาจารย์ ใครต้องการไข่คะ ก่อนที่จะเอาไข่ไปให้ใคร ก็จะต้องพิจารณาว่า ใครต้องการไข่ เพื่อเหตุผลตามความเป็นจริง ซึ่งจะไม่เป็นผู้ที่ถือมงคลตื่นข่าว เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครๆจะทำอะไรตาม ๆ ๆ กันไป อาจจะเป็น ๑๐๐ ปี ๒๐๐ ปี ๓๐๐ ปี จนถึง ๒,๕๐๐ กว่าปี ท่านผู้ฟังก็ต้องพิจารณาว่า พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงธรรมเพื่อต้องการไข่ หรือเพื่ออะไร ใครเป็นผู้ต้องการไข่ รู้ได้อย่างไรว่า ต้องการ จึงได้เอาไปให้ ต้องแสดงว่า มีผู้ต้องการ เมื่อผู้นั้นต้องการสิ่งใด ก็ให้สิ่งนั้น ทำไมไม่ใช่สิ่งอื่น ทำไมไข่ ต้องมีเหตุผลทุกอย่าง แต่ถ้ายังไม่ได้เหตุผล ก็ไม่จำเป็นที่จะท่านผู้ฟังจะต้องเชื่อหรือจะต้องทำตาม  ท่านผู้ฟังอาจจะเคยทำตามมาแล้วมากในอดีต แต่ปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรม ต้องเป็นผู้ที่พิจารณาธรรมจริงๆว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อให้ผู้ฟังถวายไข่ หรือเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเหตุผลของสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริง เพื่อที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉท

  ท่านผู้ฟังทุกท่านพิจารณาเอง คิดเองได้ ใช่ไหมคะ กรรมอยู่ที่ไหน พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงเรื่องกรรม กรรมของใคร กุศลกรรมให้ผลเป็นกุศลวิบาก อกุศลกรรมให้ผลเป็นอกุศลวิบาก   พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องไข่ไว้ในพระสูตรไหน มีไหมคะ เมื่อไม่มี ทำไมไม่พึงพระธรรม มีพระธรรมเป็นสรณะ ที่จะพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ที่จะทำให้ไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิ แต่ถ้าไม่พิจารณา ก็ย่อมเป็นผู้มีความรักตนเป็นพื้นฐาน และไม่พิจารณาเหตุผลให้ตรงตามความเป็นจริงว่า กุศลวิบากทั้งหลายเป็นผลของกุศลกรรมของตน

  พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้คนใดถวายไข่ แต่ทรงแสดงเรื่องของจิต เรื่องของเจตสิก เรื่องของรูป เรื่องของกุศลจิต อกุศลจิต และกุศลกรรม อกุศลกรรม กุศลวิบาก อกุศลวิบาก

  ยังมีการยึดถือมงคลตื่นข่าวอะไรอีกไหมคะ ท่านผู้ฟังจะเอาไข่ไปถวายไหมคะ คนอื่นไม่สำคัญ ตัวท่านเองค่ะ เพราะฉะนั้นพระอริยบุคคล เป็นผู้ที่เชื่อมั่นในกรรมและในผลของกรรม เป็นผู้ที่มีกัมมสกตปัญญาจริงๆ ท่านเป็นผู้ไม่ยึดถือมงคลตื่นข่าว


  หมายเลข 7895
  18 ก.ค. 2558