เหตุให้เกิดทิฏฐิประการที่ ๔


  เหตุให้เกิดทิฏฐิประการที่ ๔ - กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคาย

        สำหรับเหตุประการที่ ๔   ที่ทำให้เกิดทิฏฐิ คือ อโยนิโสมนสิกาโร กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคาย มีคำอธิบายว่า

       ด้วยการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคาย ซึ่งเหตุเหล่านี้แหละอบรมแล้ว และด้วยการเป็นผู้ขวนขวายในการถือมงคลตื่นข่าว เป็นต้น เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิ

        น่าพิจารณาไหมคะในชีวิตประจำวัน ด้วยการเป็นผู้ขวนขวายในการถือมงคลตื่นข่าว เป็นต้น เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิ

       วิธีที่จะทราบว่า ท่านผู้ฟังยังมีความเห็นผิดนิดๆหน่อยๆ เล็กๆน้อยๆ หรือว่ายังมีความโน้มเอียงที่จะไปสู่ความเห็นผิดได้ อย่างมากในวันหนึ่งข้างหน้า ก็อยู่ที่การพิจารณาว่า ท่านเป็นผู้ที่ยังถือมงคลตื่นข่าวอยู่หรือเปล่า ซึ่งน่าพิจารณาไหมคะในชีวิตประจำวัน


  หมายเลข 7893
  18 ก.ค. 2558