นิสสรณปหาน


    และสำหรับธรรมซึ่งปหานกิเลส ได้แก่ นิพพาน นั้น เป็น นิสสรณปหาน คือ นิสสรณปหาน คือ นิพพาน อันมีสังขตธรรมทั้งปวงละได้แล้ว เพราะสลัดสังขตธรรมออกไปได้หมดอันใด นี้ชื่อว่า “นิสสรณปหาน

    เวลาที่สภาพของนิพพานปรากฏ กิเลสจะเกิดในขณะนั้นไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นนิพพานอันมีสังขตธรรมทั้งปวง ละได้แล้ว เพราะสละสังขตธรรมออกไปได้หมด นี่ชื่อ นิสสรณปหาน


    หมายเลข 7850
    23 ส.ค. 2558