สมุทเฉทปหาน - ปฏิปัสสัทธิปหาน


         สำหรับปหานวินัย ประการที่ ๓ คือ สมุจเฉทปหาน ได้แก่ ขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้น ดับกิเลส

         ปหานวินัย ประการที่ ๔ คือ ปฏิปัสสัทธิปหาน คือ ภาวะที่กิเลสถูกปราบเสร็จแล้วในขณะแห่งผลจิต ชื่อว่า ปฏิปัสสัทธิปหาน

         สำหรับปหานในขณะของมรรคจิต เป็นสมุจเฉทปหาน สำหรับปหานในขณะของผลจิต เป็นปฏิปัสสัทธิปหาน


    หมายเลข 7849
    23 ส.ค. 2558