สมุทเฉทปหาน - ปฏิปัสสัทธิปหาน

     สำหรับปหานวินัย ประการที่ ๓ คือ สมุจเฉทปหาน ได้แก่ ขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้น ดับกิเลส

     ปหานวินัย ประการที่ ๔ คือ ปฏิปัสสัทธิปหาน คือ ภาวะที่กิเลสถูกปราบเสร็จแล้วในขณะแห่งผลจิต ชื่อว่า ปฏิปัสสัทธิปหาน

     สำหรับปหานในขณะของมรรคจิต เป็นสมุจเฉทปหาน สำหรับปหานในขณะของผลจิต เป็นปฏิปัสสัทธิปหาน


หัวข้อหมายเลข  7849
ปรับปรุง  23 ส.ค. 2558