สักกายทิฏฐิต้องมี สำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคล