สักกายทิฏฐิต้องมี สำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคล

    สักกายทิฏฐิต้องมี สำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคล


    หมายเลข 6781
    ปรับปรุง 22 พ.ย. 2553