สักกายทิฏฐิต้องมี สำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคล

สักกายทิฏฐิต้องมี สำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคล


หัวข้อหมายเลข  6781
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553