โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์


    โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์


    หมายเลข 6786
    18 พ.ย. 2553