คันถะ ๔ ชื่อเป็นบาลีแต่เป็นสภาพที่มีจริงกับทุกท่าน


    คันถะ ๔ ชื่อเป็นบาลีแต่เป็นสภาพที่มีจริงกับทุกท่าน


    หมายเลข 6784
    ปรับปรุง 18 พ.ย. 2553