คันถะ ๔ ชื่อเป็นบาลีแต่เป็นสภาพที่มีจริงกับทุกท่าน


  ในคันถะ ๔ ได้แก่ อภิชฌากายคันถะ ๑ พยาปาทกายคันถะ ๑ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ ๑ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ ๑ คันถะนี้คือเครื่องผูกไว้ไม่ให้หลุดไป โดยสภาพของเจตสิก ได้แก่ โลภเจตสิก ๑ โทสเจตสิก ๑ ทิฏฐิเจตสิก ๑

  อภิชฌากายคันถะ คือความยินดีพอใจเพ่งเล็งทั่วไปในอารมณ์ทั้งปวง ผูกไว้กั้นไว้ ในขณะนั้น ไม่ให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง แต่ถ้าท่านฝึกอบรมการเจริญสติ สติก็สามารถที่จะระลึกรู้สราคจิตหรือสภาพความยินดีพอใจในอารมณ์ที่กำลังปรากฏว่า เป็นแต่เพียงนามธรมชนิดหนึ่งไม่ใช่ตัวท่าน

  พยาปาทกายคันถะ คือความไม่แช่มชื่นของจิตที่เกิดขึ้น สติก็ระลึกรู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล อาศัยเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้น

  สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เป็นความเห็นผิดในข้อปฏิบัติที่ผูกไว้ไม่ให้ไปสู่ข้อปฏิบัติที่ถูก ขอให้ทุกท่านสำเหนียกพิจารณาว่า ท่านยังมีความเห็นผิดในข้อปฏิบัติประการใดหลงเหลืออยู่บ้าง ถ้าไม่ตัดใจทิ้งไปก็เป็นเครื่องที่ถูกท่านไว้กับข้อปฏิบัติที่ผิด ไม่ทำให้ไปสู่ข้อปฏิบัติที่ถูกได้

  อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ เป็นความเห็นผิดอื่นทั้งหมดนอกจากสีลัพพตปรามาสกายคันถะ


  หมายเลข 6784
  8 ต.ค. 2566