คันถะ ๔ ชื่อเป็นบาลีแต่เป็นสภาพที่มีจริงกับทุกท่าน

คันถะ ๔ ชื่อเป็นบาลีแต่เป็นสภาพที่มีจริงกับทุกท่าน


หัวข้อหมายเลข  6784
ปรับปรุง  18 พ.ย. 2553