สติระลึกรู้ชัดขึ้นในสิ่งที่มีเป็นปรกติธรรมดาทุกอย่าง