บุคคลจมน้ำ ๗ พวก


    บุคคลจมน้ำ ๗ พวก

    ถ้าไม่มีความเข้าใจถูก  มั่นคงตามลำดับ    แล้วได้ยินคำว่า "สติปัฏฐาน"   ก็หลงทาง  เพราะคิดว่าจะต้องไปทำ  หรือว่าทำแล้ว ปัญญาจะเกิด      แต่จริงๆแล้วทั้งหมดของพระธรรม    "เพื่อให้เกิด ความเข้าใจถูก   เห็นถูกตามลำดับขั้นในสิ่งซึ่งกำลังปรากฏ"   ถ้ามี การพูดเรื่องสติปัฏฐาน   แล้วก็มีการเชิญชวนให้มีการปฏิบัติ  แล้วก็ คิดว่าอย่างนั้นเป็นสติ  อย่างนี้เป็นสติ  อย่างนี้เป็นกาย  ต้องรู้ที่กาย อย่างนี้เป็นความรู้สึก    ต้องรู้ที่ความรู้สึก   นั่นไม่ใช่ความเข้าใจถูก


    หมายเลข 6658
    22 พ.ย. 2553