ถ้าข้อปฏิบัติยังผิดอยู่ ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้


    เป็นการบังคับแน่นอน ไม่ใช่เป็นการเจริญสติ ไม่ใช่เป็นการเจริญปัญญา ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ว สมบูรณ์ทั้งเหตุผล ทั้งพยัญชนะและอรรถ แต่ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สับสน


    หมายเลข 6663
    8 ต.ค. 2566