กิเลสมีมากกว่านั้น ไม่รู้ละเอียดก็เป็นผู้ประมาท


    ยิ่งรู้ละเอียดก็จะยิ่งเห็นความจำเป็นว่า กิเลสนั้นมากมายเหนียวแน่น และสติกว่าจะขัดลอก กว่าจะละไปได้จริงๆ นั้นต้องเจริญมากเพียงใด การที่จะรู้เพียงรูปเดียวอย่าพึงหวังที่จะบรรลุอริยสัจจธรรม หรือการไม่รู้ลักษณะของนามรูป ให้ตรงตามลักษณะของนามรูปจริงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ เพราะว่ายังมีกิเลสเล็กๆ น้อยๆ แทรกอยู่อีกมากแม้แต่ในเรื่องของการปฏิบัติก็ทรงแสดงไว้ด้วยที่เป็นสีลัพพตปรามาสกายคันถะบ้าง อุปาทานบ้าง


    หมายเลข 6659
    8 ต.ค. 2566