สติที่เป็นอนุปัสสนาญาณต่างกันอย่างไรกับสติธรรมดา

สติที่เป็นอนุปัสสนาญาณมีอาการกันต่างอย่างไรกับสติธรรมดา


หัวข้อหมายเลข  6661
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553