สติที่เป็นอนุปัสสนาญาณต่างกันอย่างไรกับสติธรรมดา


    ถ. ขณะที่สติเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ว่าไม่ใช่ตัวตน สติที่เป็นอนุปัสสนาญาณต่างกันอย่างไรกับสติธรรมดา

    ท่านอาจารย์ ลักษณะของสติไม่ต่างกัน สติเป็นสภาพที่ระลึกและปัญญาที่เกิดร่วมด้วยก็เริ่มรู้แต่ว่าจะถึงความสมบูรณ์เห็นชัดหรือยัง แต่ว่าอาการไม่ต่างกันเลยถึงแม้เป็นพระอรหันต์แล้วเวลาที่สติของท่านเปลี่ยนไปก็เป็นสติธรรมดา อนุปัสสนาแปลว่า รู้เห็นบ่อยๆ เนืองๆ สติก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป


    หมายเลข 6661
    8 ต.ค. 2566