ไม่เพิกอิริยาบถ อินทรีย์จะปรากฏต่อสติได้อย่างไร


  ทรงเกียรติ   ที่อาจารย์บอกให้เพิกอิริยาบถ   ขณะที่เพิกอิริยาบถก็คือว่า  ให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทางตา  หู  จมูก   ลิ้น  กาย  ขณะนั้นไม่ได้พูดถึงอิริยาบถนี่ครับ  ในเมื่อไม่ได้พูดถึงอิริยาบถ  แล้วก็จะว่าเพิกอิริยาบถได้อย่างไรครับ

  สุ.   ตามปกติ   ทุกท่านยึดถือรูปใดว่าเป็นตัวตน

  ทรงเกียรติ   ก็ทั้งหมดล่ะครับ   ดิน  น้ำ  ไฟ  ลม

  สุ.   ท่านผู้ฟังกล่าวว่าทั้งหมด  ถูกไหมคะ

  ทรงเกียรติ   ใช่ครับ

  สุ.   ยึดถือรูปทั้งหมด   ตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า  เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะมีอินทรีย์หนึ่งอินทรีย์ใดปรากฏ  เพราะเหตุว่ายึดถือรูปซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มก้อน   ยังไม่ได้เพิกอิริยาบถออกใช่ไหมคะ  แต่เวลาที่สติระลึกลักษณะของรูป   เช่นที่กาย   ที่เย็นจะปรากฏได้   ก็ต้องมีกายปสาทที่รับกระทบกับโผฏฐัพพะที่เย็นในขณะนั้น  โผฏฐัพพะที่เย็นตรงนั้น  ส่วนนั้น   เฉพาะที่นั้นจึงปรากฏ

  เพิกอิริยาบถ คือ ไม่ยึดถือ  หรือไม่เข้าใจว่า ยังมีตัวตนซึ่งเป็นรูปร่างทั้งหมดของเราอยู่ในขณะนั้น   เพราะเหตุว่าเมื่อไม่ปรากฏ  แล้วก็ยังยึดถือว่าเป็นรูปร่างของเราอยู่อย่างนี้   จะเป็นความเห็นถูกหรือความเห็นผิดในเมื่อรูปร่างในขณะนั้นไม่ปรากฏเลย

  ท่านผู้ฟังลองพิจารณาลักษณะของเย็นหรือร้อน   อ่อนหรือแข็งซึ่งกำลังปรากฏตรงส่วนหนึ่งส่วนใดในขณะนี้   ถ้าสติระลึกตรงนั้น  จะมีรูปร่างทั้งหมดปรากฏได้ไหม   ยังมีอิริยาบถอยู่ได้ไหม  ในขณะนั้น

  ทรงเกียรติ   ขณะนั้นมีไม่ได้ครับ

  สุ.   เมื่อมีไม่ได้   จึงชื่อว่าขณะนั้นที่สติระลึกที่ลักษณะของรูปหนึ่งรูปใดที่ปรากฏเป็นการเพิกอิริยาบถ


  หมายเลข 6019
  27 ส.ค. 2558


  หัวข้อแนะนำ

  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari