จะเป็นไปได้ไหมที่จะรู้อินทรีย์ โดยสติปัฏฐานไม่เกิด


       ลองคิดดูว่า   การที่จะรู้ลักษณะของอินทรีย์ที่เป็นรูปนี้    จะเป็นไปได้ไหมถ้าสติปัฏฐานไม่เกิด    ในวันหนึ่ง ๆ    เพราะฉะนั้นก็จะได้พิจารณาถึงความสำคัญของรูปที่เป็นอินทรีย์    ซึ่งไม่ว่าท่านจะศึกษาโดยวิชาการใด ๆ ก็ตาม   ลองพิจารณาดูโดยถ่องแท้ว่า  พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ที่ว่า  ที่ร่างกายทั้งหมดนี้    ตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า    รูปใดบ้างที่เป็นอินทรีย์   จะมีเกินกว่าจักขุปสาท   โสตปสาท    ฆานปสาท   ชิวหาปสาท   กายปสาทได้ไหม   สำหรับรูปซึ่งเป็นอินทรีย์

       ท่านผู้ฟังซึ่งศึกษาวิชาการอื่น    จะคิดว่ามีรูปอื่นซึ่งมีความสำคัญหรือว่าเป็นใหญ่บ้างไหม คะ     นอกจากตา   หู    จมูก    ลิ้น   กาย   และชีวิตินทรียรูป   

       ไม่ทราบท่านผู้ฟังจะมีความเห็นว่าอย่างไร     จะมีรูปอื่นซึ่งท่านยังมีความคิด    มีความเข้าใจว่า       เป็นรูปที่เป็นใหญ่หรือว่าสำคัญ    สมอง    หัวใจ    เลือด   ปอด   ตับ   ทั้งหมดไม่ใช่อินทรียรูปเลย    เพราะเหตุว่าเพียงไม่มีตา   หู  จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   รูปอื่นที่คิดว่าเป็นปอดบ้าง   เป็นหัวใจบ้าง   เป็นม้ามบ้าง    เป็นตับบ้าง   เป็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สำคัญนั้นจะมีได้ไหม    

       เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญานี้    ก็เพื่อที่จะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า    รูปใดที่เป็นอินทรีย์    รูปนั้นต้องเป็นอินทรียะแน่นอน    


  หมายเลข 6017
  27 ส.ค. 2558


  หัวข้อแนะนำ