พระอรหันต์เห็นต่างจากเราเห็นอย่างไร


    ถ้ามีพระอรหันต์รูปหนึ่ง องค์หนึ่งอยู่ที่นี่ จิตของท่านจะต่างจากผู้ที่เป็นปุถุชน หรือผู้ที่เป็นพระอริยะขั้นต้นๆ คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เวลาที่เห็นเป็นปกติในชีวิตของท่านแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็น คนที่มีกิเลสก็เห็น เพราะฉะนั้นความต่างกันก็คือว่า หลังจากเห็นแล้ว คนมีกิเลสเป็นโลภะบ้าง เป็นโทสะบ้าง แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ เมื่อเห็นแล้ว กิเลสไม่มีเลย ไม่มีรัก ไม่มีชัง ไม่มีอวิชชา ไม่มีความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏ

    เพราะฉะนั้นความต่างกันนี่เกิดจากอะไร ต้องเกิดจากปัญญาที่สามารถจะเข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เพราะเหตุว่าเห็น หลังจากเห็นแล้วโลภ โกรธ แต่ผู้ที่เห็น หลังจากที่เห็นแล้ว ปัญญาเกิด เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วสามารถที่จะมีปัญญาขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้ ก่อนที่จะถึงความเป็นพระอริยบุคคล ต้องมีการอบรมเจริญปัญญาจริงๆ เข้าใจจริงๆในเรื่องของสภาพธรรมก่อน


    หมายเลข 4722
    18 ก.ค. 2558