ธรรมนิยามคืออะไร


       ธรรมนิยาม หมายถึง เป็นธรรมเนียมหรือเป็นสภาพธรรมของธรรมนั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้น 


    หมายเลข 4724
    18 ก.ค. 2558