ธรรมนิยามคืออะไร

     ธรรมนิยาม หมายถึง เป็นธรรมเนียมหรือเป็นสภาพธรรมของธรรมนั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้น 


หัวข้อหมายเลข  4724
ปรับปรุง  18 ก.ค. 2558